Regulamin

§ 1 Wstęp i definicje

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklepdelfin.pl prowadzonego przez P.P.H.U. Delfin Ewa Jania z siedzibą przy ulicy Generała Zielińskiego 177, 32-040 w Rzeszotarach, NIP: 944-205-54-97, REGON: 120045449, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

Dane do szybkiej komunikacji ze Sprzedawcą (Dane adresowe/kontaktowe/reklamacyjne): 

P.P.H.U. Delfin Ewa Jania
ul. Generała Zielińskiego 177
32-040 Rzeszotary

Tel.: 603 647 995
E-mail: pphudelfin@onet.pl

2. Klient, Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.sklepdelfin.pl

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową i korzystająca ze Sklepu Internetowego dokonująca zakupów w Sklepie internetowym www.sklepdelfin.pl

4. Miejsce spełnienia świadczenia – miejsce, w które Sprzedawca jest obowiązany przesłać zamówione rzeczy Konsumentowi.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.sklepdelfin.pl

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem Internetu.

3. Informacje na temat towarów Sklepu zamieszczone są na stronie internetowej www.sklepdelfin.pl

§ 3 Zasady składania i realizacji zamówień

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie internetowym przyjmowane poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.sklepdelfin.pl

2. Sklep zastrzega sobie prawo mailowego potwierdzenia zamówienia.

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma informację zwrotną, wysłaną pocztą elektroniczną na podany adres e-mail, z potwierdzeniem zawierającym listę zamówionych produktów wraz z pełną kwotą zamówienia, szczegóły wybranej formy płatności oraz dostawy.

Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na rachunku bankowym Sklepu;

b) w przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem natychmiastowym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Modyfikacja zamówienia jest możliwa tylko w czasie, gdy zamówienie nie zostało wysłane do Klienta.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

7. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia w celu podjęcia decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie realizacji zamówienia.

8. W przypadku gdy towar jest niedostępny, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za towar, Sklep zwróci Klientowi należność w terminie do 5 dni od dnia odstąpienia od umowy przez Sklep.

9.Sklep internetowy obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz Kupującemu, nie później niż 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, chyba, że umowa stanowi inaczej. W razie opóźnienia Sklepu internetowego Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

§ 4 Ceny towarów

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu internetowego przy oferowanym produkcie są wyrażone w złotych polskich (PLN) 

2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana przy danym towarze na stronie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów znajdujących się w informacji handlowej, wprowadzania oraz wycofywania informacji handlowej, przeprowadzania, odwoływania a także modyfikowania akcji promocyjnych. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

6. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 5 Dostawa

1. Koszty dostawy są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia towarów w Sklepie internetowym i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionych towarów.

2. Przesyłki w Sklepie internetowym www.sklepdelfin.pl wysyłane są Kurierem InPost.

3. Wydanie przesyłki w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego następuje w momencie powierzenia jej kurierowi.

4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia (1 do 5 dni roboczych) i czas dostawy (1 do 2 dni roboczych).

6. W przypadku płatności przelewem powyższy termin zostaje wydłużony o czas realizacji przelewu.

7. Dowód zakupu – Rachunek zostaje dołączony do przesyłki wg danych umieszczonych w formularzu przez Klienta przy składaniu zamówienia.

8. Przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sklepem internetowym www.sklepdelfin.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

§ 6 Sposoby płatności

1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty:

– za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze towaru

– przelewem tradycyjnym

– kartami płatniczymi:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w sklepie www.sklepdelfin.pl

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim, w tym w formie maila wysłanego na adres pphudelfin@onet.pl

4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy od której odstąpił na adres P.P.H.U. Delfin Ewa Jania, z siedzibą 32-040 Rzeszotary, ul. Generała Zielińskiego 177 na własny koszt i ryzyko.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego. 

11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu towaru.

12. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8 Gwarancja i rękojmia

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży. 

3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail. 

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

1) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo 

2) żądać usunięcia wady; albo 

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5. Uprawnienia określone w ust. 5 pkt 1 lub 2 są pierwotne, a określone w pkt 3 dopiero następcze. 

6. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

7. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

8. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

10. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§ 9 Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych przez niego w procesie dokonywania zamówienia w Sklepie Internetowym www.sklepdelfin.pl

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sklep internetowy danych osobowych może uniemożliwić dokonywanie przez Klienta zamówień w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę P.P.H.U. Delfin Ewa Jania wyłącznie w celu składania zamówień przez Klienta, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, dokonywania reklamacji i zwrotów, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną. 

4. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu.

5. Sklep internetowy przetwarza następujące dane osobowe Kupującego: nazwisko i imię, numer telefonu, adres do korespondencji, dane do faktury, adres poczty elektronicznej Klienta, a w przypadku firm dodatkowo również: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP.

6. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

7. Klient ma prawo do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie poprzez kontakt z pphudelfin@onet.pl, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

8. Dane osobowe Klientów nie będą udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Klient potwierdzając złożenie zamówienia w Sklepie internetowym, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy sprzedaży i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. 

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klientów.

3. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych między Sklepem internetowym, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.